กกท.เร่งแผนฯหวังนักกีฬาได้ประโยชน์สูงสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน กกท. นายสกล วรรณพงษ์ ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นประธาน ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ (พ.ศ.2554-2556) โดยมี พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสกล กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 ที่ผ่านมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 400,000,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนานักกีฬา สนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อม และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ระดับนานาชาติ รวมทั้ง การสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาต่างๆ และนักกีฬาที่มีผลงาน ดีเยี่ยม นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ประจำปี 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น จึงได้มีการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขึ้น นายสกล กล่าวต่ออีกว่า การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2556) เพื่อนำไปปรับปรุงให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาอย่างแท้จริง และเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ ให้เป็นไปตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมี วิทยากร จาก บริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ( อาจารย์พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ) เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก การรับฟังความคิดเห็นจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ จากนั้น นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2554-2556) ต่อไป