กกท.จับมืออลป.กรมพละและสพล.พัฒนากีฬา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา และ สถาบันการพลศึกษา รวมทั้งเปิดการประชุมนำเสนอผลงานการวิจัย "แซท สปอร์ต ไซอึนพรีเซนเตชั่น" ที่ห้องประชุมเทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ร่วมด้วย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายสมบัติ คุรุพันธุ์อธิบดีกรมพลศึกษา, นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง กกท. กับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา และ สถาบันการพลศึกษา ในครั้งนี้ จะร่วมมือกันในด้านความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการ และการวิจัยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานร่วมกันในด้านการฝึกงาน การประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและศักยภาพให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ยังร่วมมือทั้งการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ, ระหว่างประเทศ, การจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ การเก็บตัวฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬาร่วมกันทั้ง ด้านอุปกรณ์ สถานที่รวมทั้งงบประมาณด้วย