25-31 พ.ค. สมัคร ป.ป.ช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศ คณะกรรมการฯ รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการป.ป.ช. แทน นางสมลักษณ์ จัดกระบวนพล ที่มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2553 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสอง และมาตรา 205 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ป.ป.ช. จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 25-31 พ.ค.