โครงการกีฬาและนันทนาการสัญจร

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการกีฬาและนันทนาการสัญจร ในส่วนภูมิภาค นายสมบัติ ครุภัณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการกีฬา หรือ กรมพลศึกษาเดิม มีภารกิจในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อประชาชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัย เป็นคนที่มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบ มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จึงได้จัดโครงการ กีฬาและนันทนาการ กีฬาในส่วนภูมิภาคขึ้น โดยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ กำหนดขึ้น ภายใน 1 วัน กลางวันเล่นกีฬา กลางคืนมีกิจกรรมนันทนาการการแสดงดนตรี เพื่อให้ทุกคนได้ พักผ่อน หย่อนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ กล่าวอีกว่า ในช่วงนันทนาการ การแสดงดนตรี จะมีนักร้องดาราชื่อดัง ร่วมในงานเข้าถึงการกีฬา และนันทนาการ และสุขภาพนำมาในการดำรงชีวิตของคน สังคม และประเทศชาติ