สสส.เผยเด็กไทยบาดเจ็บจากปืนอัดลมปีละ5พัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดสถานการณ์อันตรายจากของเล่นปืน โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการแผนงานความปลอดภัยในเด็ก สสส. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บจากปืนอัดลมในไทย ว่าพบผู้ป่วยเด็กมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ปีละ 4,792 คน

ส่วนกรุงเทพมหานคร มีรายงานว่า พบเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี บาดเจ็บจากปืนอัดลม คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของเด็กที่บาดเจ็บทั้งหมด ขณะที่ สาธารณสุข รายงานการบาดเจ็บที่ตาของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จากอุบัติเหตุปืน จำนวน 68 ราย เมื่อแบ่งตามอายุ พบว่า อายุ 5- 9 ปี ได้รับบาดเจ็บจากปืนมากที่สุด ถึงร้อยละ 50 ส่วนในต่างประเทศ พบเด็กมีความพิการถาวร จากการบาดเจ็บที่ลูกตา และสูญเสียการมองเห็นทั้งสิ้น ถึง 6 ใน 43 ราย

น.พ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ถูกออกให้กับปืนอัดลมแต่ละชนิด ไม่ได้รับประกันว่า ปืนนี้ จะเป็นของเล่นสำหรับเด็ก จึงต้องมีความร่วมมือกัน ระหว่างผู้ปกครองและชุมชนอย่างจริงจัง ที่ต้องสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการจำหน่ายปืนอัดลมทุกประเภท หรือ แจ้งฮอทไลน์ 1166

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม