โครงการหลวงลดปลูกฝิ่นสร้างอาชีพชาวเขา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการ ขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2552 เพื่อขยายผลความสำเร็จ ของโครงการหลวงในการพัฒนา และลดปัญหาการปลูกฝิ่น โดยกลุ่มชาวเขาบนพื้นที่สูง มีพื้นที่ 7 อำเภอ 15 ตำบล 115 หมู่บ้าน ของเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ปัจจุบันมีประชากร 4,425 ครัวเรือน 23,585 คน ประกอบด้วยชนเผ่าม้ง ลีซอ มูเซอ และกะเหรี่ยง พบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น 1,990 ไร่ มีผู้เสพ ประมาณ 576 คน ซึ่งที่ผ่านมา ได้เข้าไปพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการปลูกพืช ข้าวไร่ ข้าวนาดำ และพืชตระกูลถั่ว ในพื้นที่ 1,471 ไร่ รวมทั้ง การส่งเสริม การปลูกกาแฟอราบิก้า เพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มการปลูกฝิ่นในปีนี้ พบว่า มีการขยายพื้นที่ปลูกค่อนข้างสูง และสภาพความชื้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ลักลอบปลูกในพื้นที่ ยากลำบากต่อการเข้าไปปฏิบัติการ ของเจ้าหน้าที่ และมีการพัฒนาเทคนิคการปลูก ในหลายรูปแบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้อง เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในการตัดทำลายในปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้เพียง 1,738 ไร่