กมธ.พลังงานเห็นชอบศึกษากม.ความมั่นคง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้คณะกรรมาธิการศึกษาพิจารณา พ.ร.บ. ความมั่นคงทางพลังงาน โดยจากการประชุมของคณะกรรมาธิการ ในวันนี้ได้มีการพิจารณาประเด็นความมั่นคง ทางพลังงานของประเทศว่า ทางด้านนิติบัญญัตินั้น มีบทบาทพัฒนาโครงสร้างเชิงกฎหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน ทางคณะกรรมาธิการ จึงมีมติให้ดำเนินการ ศึกษากฎหมายความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน ของประเทศ ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการจะศึกษาโครงสร้างกฎหมาย ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำหนดเป้าหมายกระจายแหล่งผลิต และกระจายชนิดเชื้อเพลิงของประเทศ ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย การประหยัดพลังงาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปีแล้ว และศึกษากฎหมายความมั่นคงทางพลังงาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สหภาพยุโรป ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมาธิการ จะดำเนินการศึกษาในเรื่องนี้ และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร และเสนอให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาต่อไป