จารุวรรณ อุทธรณ์ศาลปค.สูงสุด กรณีพ้นตน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังจากที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการ สตง. มีคำสั่งเรื่องการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าการ สตง. เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประกาศ คปค.ฉบับที่ 12 และ 29 ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับหมวดที่ 2 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สตง.ปี 2542 ซึ่งระบุถึงคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ สตง. จึงถือว่า คุณหญิงจารุวรรณ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการ สตง. ตั้งแต่อายุครบ 65 ปี ทำให้คำกล่าวอ้างของ คุณหญิงจารุวรรณ นั้นฟังไม่ขึ้น ตั้งแต่ที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ล่าสุดในวันนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ได้เดินทางมายังสำนักงานศาลปกครอง เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ 30 วัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้