ปภ.รับมือภัยหนาว11จว.คาดหนาวกว่าทุกปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีสภาพอากาศหนาวเย็นขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ ซึ่งจากการคาดหมายลักษณะอากาศ พบว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีอากาศหนาวจัดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนค และนครพนม

ซึ่งทาง ปภ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการไปยังหน้วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและประสานให้ทุกจังหวัด
ยกเว้นในส่วนของภาตฃคได้จะได้มีการจัดตั้งศุนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสาถาณการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการสำรวจและจัดทำบุญชีผู้ประสบภัยหนาว ในการที่จะวางแผนแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้อย่างทั่วถึง ตลอดจนขอรับการสนับสนุนเครื่องนุางห้ม ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ เคื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในพื้นที่และแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงอย่างเพียวงพอต่อความต้องการ