ดุสิตโพลมองรัฐช่วยน้ำท่วมช้าซึ้งใจคนไทย

ดุสิตโพลมองรัฐช่วยน้ำท่วมช้าซึ้งใจคนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล ประเมินความช่วยเหลือ กรณี น้ำท่วม โดยพบว่า47.28% ประชาชนมองการช่วยเหลือน้ำท่วมในภาพรวมว่า คนไทยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างดี 16.09% มองว่า ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร14.71% มองว่า สื่อมวลชนมีบทบาทในการช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งนี้อย่างมาก ทั้งในด้านการนำเสนอข่าว และการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ42.34% มองว่า ภาครัฐยังดูแล และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่ทั่วถึง ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ การเตรียมการยังไม่ดีพอ57.20% มองว่า ภาคเอกชนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่45.36% มีความประทับใจ การช่วยเหลือของคนไทยด้วยกันเอง41.63% มองว่า ควรแก้ไขการบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพและ 51.68 มองว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมและมีแผนการป้องกันน้ำท่วมที่ดี