ตากมีเรื่องร้องทุกข์น้อยที่สุดในประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดตากทราบว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและนำเสนอ ครม. ทราบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ปรากฏว่า มีเรื่องร้องทุกข์ให้จังหวัดประสานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข รวมทั้งสิ้น 3,767 เรื่อง จังหวัดที่เรื่องร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.43 ประเด็นร้องทุกข์ 3 ลำดับแรก ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ถนน และปัญหาความสงบเรียบร้อย รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 4.01 ประเด็นร้องทุกข์ 3 ลำดับแรก ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ถนน และบ่อนการพนัน
และปรากฏว่า จังหวัดตาก มีเรื่องร้องทุกข์น้อยที่สุดในประเทศ อันดับที่ 76 มีเรื่องร้องเรียนเพียง 6 เรื่อง จำแนกเป็นเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง เรื่องพิจารณา 5 เรื่อง โดยเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการได้ข้อยุติแล้ว 2 เรื่อง และอยู่ในระหว่างการพิจารณา 3 เรื่อง จังหวัด

"สาเหตุที่จังหวัดตาก มีเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านทางช่องทางของสำนักนายกรัฐมนตรี น้อยที่สุดในประเทศนั้น ก็เนื่องจากจังหวัดตาก ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก โดยจังหวัดมีศูนย์ดำรงธรรม ที่จะทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในจังหวัด อีกทั้งจังหวัดตากได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจทำทันที (ททท.) เข้าไปแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างทันท่วงที ปัญหาสามารถยุติได้ในพื้นที่ และเป็นที่พอใจของประชาชน นอกจากนั้น ส่วนราชการทุกแห่ง นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และจริงจังกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน จนทำให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีข้อร้องเรียนน้อยที่สุดของประเทศ ในไตรมาส 3" ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว