หลายหน่วยงานใน จ.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดงาน 100 ปี แห่งารสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลายหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมใจจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เอกสารที่เกี่ยวเนื่องพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสวรรคต เนื่องในอภิลักขิตสมัยบรรจบกาลหนึ่งร้อยปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 23 ตุลาคม 2553 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศพระเกียรติคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบร้อยปีวันสวรรคต สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีหลายหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ กองพลทหารม้าที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการโรงเรียนนายร้อย จปร., มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการการศึกษา(อุดมศึกษา), สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 นิทรรศการการศึกษา(ประถมศึกษา), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, นิทรรศการด้านการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นิทรรศการการรถไฟ, เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดแสดงนิทรรศการการเลิกทาส, ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ จัดแสดงนิทรรศการการไปรษณีย์-โทรเลข, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ แสดงนิทรรศการการไฟฟ้า, การประปาภูมิภาคเพชรบูรณ์ แสดงนิทรรศการการประปา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหาประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง