ศ.นพ.ประดิษฐ์ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

ศ.นพ.ประดิษฐ์  ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

หมอหลวงประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแก้อนิจกรรมแล้ว ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ตั้งสวดพระอภิธรรมวัดเทพศิรินทร์

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพ ที่วัดเทพศิรินทร์ ในวันนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี เป็นหมอหลวง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วย


ประวัติการศึกษา

2497 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2503 - D.A. (Eng.) (ประกาศนียบัตรทางวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน
2505 - F.F.A.R.C.S. (Eng.) (Fellow of Faculty of Anaethetists, Royal College of Surgeon of England) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศอังกฤษ
2506 - Hon.F.R.C.S (Thailand) (สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2512 - อนุมัติบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
2526 - สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2536 - Hon. Doctor of letters. Sydney University
2539  - Hon. FICS. (International College of Sugeons) Honorary Awards
แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

2514 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2516 - หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2530 - 34 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
2534 - 38 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2538 - 2540 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดปทุมธานี
2542 ประธานกรรมการนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพของโลก (ประเทศไทย)
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของสภาผู้แทนราษฎร
ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2544  ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
รองประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์
กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ
กรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 3 พ.ศ. 2540 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (มวม. ท.จ.ว.ภ.ป.ร. ชั้น 3)
เหรียญเชิดชูเกียนติยศวิสัญญีแพทย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Gorkha Daksina Bahu ของราชอาณาจักรเนปาล ชั้นที่ 2 พ.ศ. 2526
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรา Verdien mit Stern ของประเทศเยอรมัน ชั้นที่ 2 พ.ศ. 2528
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Legion d'Honneur (France) ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พ.ศ. 2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Prasidthi (Nepal) Prabala พ.ศ. 2537
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส Order of Merit
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซาอุดิอาระเบีย