มหกรรม ลองดี ปี 2 พลังวัยใส ต้านยาเสพติด

มหกรรม ลองดี ปี 2 พลังวัยใส ต้านยาเสพติด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 'มหกรรม ลองดี ปี 2 พลังวัยใส ต้านยาเสพติด'

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญ และประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531

โดยในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล/องค์กร ที่ได้อุทิศตนทุ่มเท และเสียสละในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ภาพประกอบ

 

ส่วนวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ซึ่งเป็นองค์กรการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับเยาวชน จะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และรู้เท่าทันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยใช้ชื่อว่า 'มหกรรม ลองดี ปี 2 พลังวัยใส ต้านยาเสพติด' ณ ลาน victory point บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

ภาพประกอบ

 

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงาน คือ การให้เยาวชนร่วมเขียนสัจจะอธิฐาน ถวายในหลวง ในด้านการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมจากเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ ทุกวันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์