สุเมธชี้ปฏิรูปที่ดินเหลวขาดบริหารจัดการ

สุเมธชี้ปฏิรูปที่ดินเหลวขาดบริหารจัดการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานมูลนิธิข้าวไทย ชี้การปฏิรูปที่ดินเหลว เพราะขาดการบริหารจัดการที่ดี เมื่อเกิดภัยแล้ง ต้องเลื่อนเวลาทำนาออกไป คุณภาพข้าวด้อยลง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ต้นเหตุความล้มเหลวของการปฏิรูปที่ดิน คือ ขาดการบริหารจัดการที่ดี และเรื่องการขาดที่พักพิงของเกษตรกร เป็นปัญหาที่มีมายาวนานตลอดชีวิตข้าราชการ ทั้งที่ปัญหานี้ มีความสำคัญเทียบเท่ากับปัญหาทรัพยากร และน้ำ รวมถึงคุณภาพดิน ซึ่งในที่สุด ก็เป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ในขณะที่ ในอนาคตประเทศยังต้องเผชิญกับอีกหลายปัจจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาโลกร้อน สำหรับตัวอย่างของปัญหาการบริหาร จัดการของไทย ที่เห็นได้ชัด ก็คือ เรื่องน้ำ ซึ่งไม่มีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาวิกฤติภัยแล้ง จึงต้องประกาศเลื่อนระยะเวลาการทำนาออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพข้าวเป็นอย่างมาก