รู้จัก สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ พยานฝั่ง พม. คดีขอคุ้มครองเด็กเชื่อมจิต ประวัติไม่ธรรมดา

รู้จัก สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ พยานฝั่ง พม. คดีขอคุ้มครองเด็กเชื่อมจิต ประวัติไม่ธรรมดา

รู้จัก สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ พยานฝั่ง พม. คดีขอคุ้มครองเด็กเชื่อมจิต ประวัติไม่ธรรมดา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รู้จัก "สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์" พยานคดี พม.ยื่นขอคุ้มครองเด็กเชื่อมจิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หนึ่งในผู้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กปี 2546 

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ศาลเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี นางเวนิสา เจือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกบัลลังก์ไต่สวนคำร้อง ในคดีที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 8 ขวบ ของกลุ่มเชื่อมจิต

ผู้ร้องได้นำพยานจำนวน 8 ปาก มาเพื่อนำสืบพยาน โดยหนึ่งในพยาน คือนายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี และเป็นหนึ่งในผู้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กปี 2546

ขณะที่ทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงมอบหมายให้ทนายมาร่วม และยื่นขอเลื่อนการไต่สวนออกไป แต่ศาลไม่อนุญาต และได้มีการดำเนินการไต่สวนพยานของผู้ร้อง

นายณรงค์ ทองสุข ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ทั้งนี้คาดว่าศาลจะเสร็จสิ้นการไต่สวนในช่วงเช้าและอาจจะมีคำสั่งในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ประวัติ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ 

นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ ปัจจุบันอายุ 75 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและด้านคุ้มครองเด็ก หนึ่งในผู้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กปี 2546 

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่Institute of Social Study (ISS) The Hague, Netherlands

 • วุฒิบัตรหลักสูตรอบรม The International Interdisciplinary Course on Children?s Rights ที่ University of Ghent, Belgium พ.ศ. 2540

 • วุฒิบัตรหลักสูตรฝึกอบรม Children Witness Program ที่? Royal NZ Police College, New Zealand พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2516 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
 • พ.ศ.2517 มูลนิธิโกมลคีมทอง
 • พ.ศ.2524 มูลนิธิเด็ก
 • พ.ศ.2526 ฝ่ายสิทธิมนุษยชน กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
 • พ.ศ.2528 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก
 • พ.ศ.2539 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

รางวัลและผลงาน ด้านบุคคล

 • ปี พ.ศ.2535 ได้รับรางวัล ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเยาวชนดีเด่นสาขากฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.)
 • ปี พ.ศ.2542 ได้รับรางวัล ปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2542ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี พ.ศ.2543 ได้รับรางวัล นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปรณ์ อังศุสิงห์
 • ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลบุคคลภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี ในวันสตรีสากล 10 มี.ค.49 จากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลและผลงาน ด้านองค์กร

 • ปี พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลองค์กรช่วยเหลือประชาชนดีเด่น จากชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพอาชญากรรมประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2539 ได้รับรางวัล C. Henry Kemp Award ในฐานะองค์กรดีเด่นด้านสิทธิเด็ก จาก International Society for the Prevention on Child Abuse and Neglect? (ISPCEN)
 • ปี พ.ศ.2540 ได้รับรางวัล Asian Human Rights Award 1997 หรือ รางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2540 จากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น (Foundation for Human Rights in Asia, Japan)
 • ปี พ.ศ.2543 ได้รับรางวัล?องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.)

ตำแหน่งปัจจุบันในส่วนราชการหรือหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการเด็ก ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
 • คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดปทุมธานี
 • กรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้าหญิงและเด็ก ระดับชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการส่งเสริมสถานภาพสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • อนุกรรมการร่างกฎหมายเด็กและเยาวชน สำนักงานส่งสริมประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.)
 • คณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และสตรี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • กรรมการพิจารณาแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
 • ที่ปรึกษากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว
 • คณะกรรมการอำนวยการคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการบริหาร International Society for the Prevention on Child Abuse and Neglect? (ISPCEN)
 • กรรมการบริหาร CWA (Child Worker Support Group)
 • รองประธานมูลนิธิ ECPAT ประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิเด็ก
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง
 • กรรมการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook