อาลัย "วิจิตร ศรีสอ้าน" อดีต รมว.ศึกษาฯ บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย "วิจิตร ศรีสอ้าน" อดีต รมว.ศึกษาฯ บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย "วิจิตร ศรีสอ้าน" อดีต รมว.ศึกษาฯ บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ถึงแก่อนิจกรรม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สิ้น "วิจิตร ศรีสอ้าน" อดีต รมว.ศึกษาฯ บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 89 ปี

(30 ก.ย.) มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย เสียชีวิตแล้ว ภาวะหัวใจล้มเหลว ในวัย 89 ปี

ทั้งนี้ ศ.วิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 ที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักการศึกษาชาวไทย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ในวัยเยาวน์ของศ.ดร.วิจิตรนั้น หลังจากการศึกษาจบชั้นมัธยมปีที่ 8 ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยทุนของกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 • ปี 2502 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2504 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2507 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบรท์
 • ปี 2510 ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย Minnesota
 • ปี 2519 – 2520 หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ในปี 2504 ศ.ดร.วิจิตร เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเลขานุการ ดูแลงานธุรการและงานบริหารของคณะ ต่อมาในปี 2514 ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นในปี 2517 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในขณะอายุยังน้อย ด้วยวัยเพียง 40 ปี และได้รับมอบหมายให้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง จนได้รับขนานนามในหนังสือ Who is Who in Thailand ว่า “นักดับปัญหาทางการศึกษา” (Educational Troubleshooter)

ศ.ดร.วิจิตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 

 • ปี 2520 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2521 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปี 2521-2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี 2535-2543 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปี 2536-2541 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปี 2549-2550 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2549-2551

ศ.ดร.วิจิตร ยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2521 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ถือเป็น “นวัตกรรมอุดมศึกษาของประเทศไทย” ที่ให้โอกาสทางการศึกษา

จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกล ที่ใช้สื่อประสมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และได้รับการยกย่องจากสภาการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook