กรมบัญชีกลาง ปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ "ชุดราตรี" ก็เบิกได้

กรมบัญชีกลาง ปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ "ชุดราตรี" ก็เบิกได้
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง ปลดล็อกข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ อาทิ ให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร ให้สอดคล้องกับกาลเทศะ

(7 ก.ค.65) น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ในหลายประเด็น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65

“เหตุผลในการแก้ไขนั้น เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น”

โดยสาระสำคัญที่มีการแก้ไข อาทิ ให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร สำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เนื่องจาก ระยะหลังมีข้าราชการที่เป็นผู้หญิงไปประจำต่างประเทศมากขึ้น จึงได้เพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับกาลเทศะ แต่ไม่ได้มีการเพิ่มวงเงิน หรือจำนวนชุดที่เบิกจ่ายได้

ขณะที่ กรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมีความจำเป็นต้องเดินทางก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ให้ขออนุมัติระยะเวลาจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง

สำหรับกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 25%

ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขหลักการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ประเด็นเกี่ยวกับการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้วย