วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น ก่อนเลือกตั้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ก่อนล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ประชาชนสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตท้องที่ใด ได้ที่นี่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

 1. หลังจากเข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ จะพบช่องให้กรอก "กรอกเลขประจำตัวประชาชน"
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 2. กดปุ่ม "ค้นหา" หากมีสิทธิเลือกตั้งระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้
  - วันที่เลือกตั้ง
  - ชื่อ - นามสกุล
  - สิทธิการเลือกตั้ง
  - เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง
  - สถานที่เลือกตั้ง
  - ลำดับในบัญชีรายชื่อ
  ผลการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นผลการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 3. หากไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ระบบจะแสดงข้อความ "ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"
  ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
  - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - ใบขับขี่
  - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  ฯลฯ

อ่านข้อมูลขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เพิ่มเติมที่ https://www.sanook.com/news/8479634/