"ผู้ว่าฯ ยะลา" ออกประกาศสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

"ผู้ว่าฯ ยะลา" ออกประกาศสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"ผู้ว่าฯ ยะลา" ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ-อปท.-ธนาคาร ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม 

(18 ต.ค. 64) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยมีเนื้อหาว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62 ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคาร ดังนี้

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา

หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิรมย์ นิลทยา)

"ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา"

ประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ รายงาน สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ จ.ยะลา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 761 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 35,017 ราย  รักษาหายแล้ว 26,842 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย เสียชีวิตสะสม 234 ราย