ปลัด ศธ. ย้ำ อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี

ปลัด ศธ. ย้ำ อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัด ศธ. ย้ำอนุญาตไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี การมีส่วนร่วมนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง กรณีกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เผาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทรงผมและร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เพื่อย้ำปัญหาด้านการศึกษา โดยเห็นว่า ระเบียบนี้เป็นปัญหาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ขัดแย้งกับกฎกระทรวงว่าด้วยทรงผมนักเรียน ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากบางโรงเรียนยึดกฎกระทรวงเดิม และมีการตัดผมนักเรียนที่ครูเห็นว่ายาวเกินไปส่งผลให้นักเรียนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ สะท้อนว่าระบบการศึกษาของไทยเห็นระเบียบสำคัญกว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพ จึงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนว่า ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ได้วางแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้สร้างระเบียบวินัยแก่นักเรียน สร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียน ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ อันเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา 26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นอกจากนี้ การไว้ทรงผมของนักเรียนนั้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ข้อ 4 นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางตามความเหมาะสม นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย และข้อ 7 กำหนดให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ การดำเนินการให้ยึดหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

ดังนั้น จะต้องพิจารณาว่าโรงเรียนได้ดำเนินการวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตามระเบียบ สพฐ. ก็จะดำเนินการควบคุมดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ นักเรียนเลว