ผบ.ทบ.สั่งเปิดทุกหน่วยทหาร เพิ่มพื้นที่ลานตากข้าวช่วยชาวนา

ผบ.ทบ.สั่งเปิดทุกหน่วยทหาร เพิ่มพื้นที่ลานตากข้าวช่วยชาวนา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผบ.ทบ. สั่งเปิดทุกหน่วยทหารเพิ่มพื้นที่ลานตากข้าวขึ้นอีก พร้อมให้กองทัพภาคระดมรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาแบบรวมการ ขั้นต้นช่วยเกี่ยวข้าวไปแล้ว 414,800 กก.

จากนโยบายเร่งด่วนของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาและส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการผลผลิต โดยใช้ศักยภาพของ กองทัพบกสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่

ล่าสุด ในเรื่องการช่วยเกี่ยวข้าว ซึ่งหน่วยทหารกองทัพบก ได้เข้าช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการเพิ่มเติมให้กองทัพภาค ได้บูรณาการรวมการรถเกี่ยวนวดข้าวจำนวน 27 คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากภาคเอกชนและถูกส่งไปประจำตามหน่วยทหารต่างๆ (รถเกี่ยวนวดข้าว Kubota DC-95) โดยให้นำมารวมการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาค เพื่อจัดสรรแบ่งมอบงาน ระดมลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่มีการวางแผนไว้ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วและได้เนื้องานเกี่ยวข้าวเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวควบคู่ไปกับการใช้กำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับภาคส่วนต่างๆ และกำชับให้กองทัพภาคบริหารจัดการและจัดสรรการใช้งานรถเกี่ยวข้าวแบบรวมการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

ส่วนการเปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่ตากข้าวเปลือกบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนานั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยทหาร พิจารณาปรับสถานที่ของหน่วยให้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีก เช่น ลานฝึก ถนน สนามบิน โรงรถ ลานรวมพล ลานอเนกประสงค์ สนามหญ้า เป็นต้น เพื่อให้ได้พื้นที่ตากข้าวเปลือกมากที่สุด สามารถรองรับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ การเพิ่มพื้นที่ตากข้าวของทุกหน่วยทหารขึ้นอีกในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และลดความชื้นในข้าวได้ทัน สามารถรักษาคุณภาพข้าวและนำไปขายได้ราคา

อย่างไรก็ตาม กองทัพบก พร้อมทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ นำมาสร้างประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในทุกเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือพื้นที่ตากข้าว สามารถติดต่อกับหน่วยทหารใกล้บ้านได้ในทุกพื้นที่