กกต. ไม่หวั่น หากผู้สมัครเพื่อไทยฟ้องกลับหลังศาลยกคำร้องใบส้ม ชี้มีกฎหมายคุ้มครอง

กกต. ไม่หวั่น หากผู้สมัครเพื่อไทยฟ้องกลับหลังศาลยกคำร้องใบส้ม ชี้มีกฎหมายคุ้มครอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยวันนี้ (30 ก.ย.) ว่าการวินิจฉัยของ กกต. เป็นการใช้ดุลพินิจตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 225 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุด และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการกระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ตามมาตรา 23 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

การเคลื่อนไหวนี้ของ กกต. เกิดขึ้นหลังจาก ศาลยกคำร้องของ กกต. ที่ให้เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง หรือ "แจกใบส้ม" นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย จากการใส่ซองทำบุญช่วงก่อนการเลือกตั้ง

เหตุนี้ทำให้นายสุรพลแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท จากการให้ใบส้มโดยมิชอบ และขู่เอาผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ กกต. ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา ถ้าหากยังไม่คืนสิทธิ์การเป็น ส.ส.

อ้างกฎหมายให้สิทธิ์

กกต. เผยอีกว่า มาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง หรือการเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ กกต. มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้ง หรือการเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น

นอกจากนี้ ถ้าผู้กระทำการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระงับสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว  ตามมาตรา 224 (4) คำสั่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด

พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 23 กำหนดว่ากรรมการ เลขานุการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมายระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง หากได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง