บางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 20 เดือน หวังปรับโครงสร้างฝ่าพิษโควิด

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 20 เดือน หวังปรับโครงสร้างฝ่าพิษโควิด
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

แหล่งข่าวจาก บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า บริษัทออกประกาศแจ้งต่อพนักงานว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินที่ลดลง บริษัทจึงเปิดโครงการร่วมใจจากองค์กรปี 2563 หรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ

  • พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท โดยไม่จำกัดอายุของพนักงานและอายุการทำงาน

  • ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือพนักงานคนไทยที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศเท่านั้น

  • ต้องไม่เป็นพนักงานที่ได้รับอนุมัติการลาออก หรือได้รับการพิจารณาเลิกจ้างไปก่อนการเปิดรับสมัครโครงการนี้

  • ต้องไม่เป็นพนักงานที่มีกำหนดเกษียณอายุ หรือครบกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างในปี 2563

  • ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาต่อบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับสมัครพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 63 โดยพนักงานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะมีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในวันที่ 1 ส.ค. 63

ผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ได้แก่ ค่าชดเชยตามกฎหมายคำนวณจากเงินเดือน และเงินได้ประจำเดือน เม.ย. 63, ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำนวณจากเงินเดือนและเงินได้ประจำเดือน เม.ย. 63 และเงินตอบแทนพิเศษโดยบริษัทคำนวณจากเงินเดือนในเดือน เม.ย. 63 เท่านั้น, ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2563 คงเหลือตามส่วน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเต็มจำนวน 100% ทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง

โดยผู้ที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย 13.33 เดือน ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน และเงินตอบแทนพิเศษ 5.67 เดือน รวม 20 เดือน ทั้งนี้ จะได้รับค่าชดเชยลดหลั่นตามอายุงาน โดยพนักงานที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเช็คภายในวันที่ 10 ส.ค. 63

ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์สมีพนักงานรวมกว่า 3 พันคน ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบิน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ ปรับลดเงินเดือนของผู้บริหาร, ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย, ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) จำนวน 10-30 วัน เป็นต้น