กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 9 ส.ค. รับสมัคร 16-20 ก.ค.

กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 9 ส.ค. รับสมัคร 16-20 ก.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ 9 ส.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 106 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้นเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.0017.00 น.

สำหรับวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.3016.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเสือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล