ตั้งเด็กเนวิน มานิต นั่งปลัดฯ มหาดไทย

ตั้งเด็กเนวิน มานิต นั่งปลัดฯ มหาดไทย

มติครม.ตั้ง มานิต เด็ก เนวิน  นั่งปลัดฯมหาดไทยคนใหม่ตามโผ จับตาแต่งตั้งโยกย้ายขรก.ระดับ 10 รองปลัด-อธิบดี-ผู้ว่าฯ ครั้งใหญ่ โฆษกมหาดไทย ยันตั้ง มานิต นั่งปลัดมท.เหมาะ

(18ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เสนอแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำ แหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเลขที่ มท.0202.3/9380 แทนนายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรเรื่องที่ 4 โดยเสนอนายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ โดยที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่ รมว.มหาดไทยเสนอ

อย่างไรก็ตามสำหรับบัญชีรายชื่อข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณราชการในปีนี้ พบว่าข้าราชการระดับ 10 ที่เป็นนักบริหารระดับสูงในตำแหน่ง "รองปลัดกระทรวง-ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย" มีรายชื่อเกษียณในปีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 22 ตำแหน่ง โดยนายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหารแม้จะเกษียณราชการในปี 2553 ก็ได้ยื่นเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ส่งผลให้ตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ว่าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง อย่างไรก็ดีคาดว่า นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ จะเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง เสนอต่อนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ไป

สำหรับประวัติของ ‘นายมานิต' นั้น เกิดที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2493 ได้นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2552 ถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเข้ารับราชการในปีพ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (อักษรเลข) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2528 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) สำนักงานจังหวัดตรัง พ.ศ. 2534 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) สำนักงานจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2536 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พ.ศ. 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 20 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 12 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-ปัจจุบัน

ด้านวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม/ศึกษาดูงาน- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

"โฆษกมหาดไทย"ยันตั้ง"มานิต"นั่งปลัดมท.เหมาะ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งนายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในกระทรวงมหาดไทย บุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นรองปลัดฯ หรืออธิบดีหลายๆ กรม ในการพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมาดไทย ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะทำงานสนองนโยบายอย่างดีที่สุด ซึ่งก็มีหลายคน และก็ตัดสินใจเลือกนายมานิต เพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่าจะสามารถทำงานได้ดีในสถานการณ์ช่วงเวลานี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้ถูกเสนอชื่อจะไม่เหมาะสม อย่างที่บอกแล้วว่ามีหลายคนที่เหมาะสมแต่ก็ต้องเลือกเอามา 1 คน

ผู้สื่อข่าวถามว่า กับนายมานิตเองเพิ่งมาเป็นอธิบดีได้ไม่นานตรงนี้จะมีปัญหาหรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า วันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเป็นบุคคลที่สามารถจะได้รับการเสนอ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หลายคน ไม่ได้ไปพิจารณาว่าใครเคยดำรงตำแหน่งอยู่นานหรือไม่นานอย่างไร เพราะวันนี้ไม่ได้มีการนำเอาปูมหลังหรือประวัติการรับราชการก่อนหน้านี้ แต่เป็นการพิจารณาหยิบเอาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะดำรงตำแหน่งได้ โดยเลือกจากอธิบดี และรองปลัดกระทรวง ดังนั้นเมื่อนายมานิต เป็นอธิบดีมาก่อนและมีคุณสมบัติที่จะเป็นได้ ก็ได้ตัดสินใจเลือก เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่า นายมามิตมีคุณสมบัติที่จะเป็นได้ ไม่ได้เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ

เมื่อถามว่า การเลือกปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เป็นการเลือกโดยนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย กล่าวยืนยันว่า จริงๆอยากจะเรียนว่าถ้าพูดกันในเชิงคุณเนวิน ท่านอธิบดีกรมอื่นๆที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นปลัดกระทรวงก็เป็นบุคคลที่รู้จัก กับคุณเนวิน หลายท่าน ไม่ได้แตกต่างจากคุณมานิต ถ้าถามว่าในการรู้จักกันหลายท่านเป็นคนที่รู้จักกับคุณเนวินมาก่อนด้วยซ้ำไป อย่าง เช่นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มานานแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยทราบหรือไม่ว่า มีการคัดค้านหรือเห็นด้วยกับการที่จะตั้งนายมานิตมากน้อยแค่ไหน โฆษกกระทรวง มหาดไทย กล่าวว่า ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดท่านก็จะต้องตัดสินใจเลือกบุคคลที่คิดว่าสามารถสนองนโยบายในการทำงานอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันท่านที่ยังเป็นอธิบดีอยู่และท่านอื่นๆ ท่านก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่ ในส่วนของงานที่รับผิดชอบได้ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่เด่นชัดกว่าด้วย

เมื่อถามว่าการตั้งนายมานิตที่ไม่ได้เป็นสิงห์ดำหรือสิงห์แดงเกรงว่าจะมีปัญหา หรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ตนเข้าใจว่าตอนนี้ในกระทรวงมหาดไทยความเป็นสิงห์ต่างๆไม่ได้แบ่งแยกกันมานาน แล้วสิงห์ที่มีในปัจจุบันเป็นสิงห์มหาดไทยที่จะต้องทำงานให้กับประชาชน และสิงห์ขาวที่มาจากคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งมานาน วันนี้ก็เติบโต เป็นอธิบดีอยู่หลายกรม และการที่คนที่มาจากสิงห์ขาวจะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงก็เป็นเรื่องปกติ ตนยืนยันว่ามหาดไทยไม่มีเรื่องการแบ่งแยกความเป็นสิงห์ดำ สิงห์ขาว หรือสิงห์แดง มีแต่สิงห์มหาดไทย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่เชื่อว่าจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำในปัญหาการคัดค้านของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่างๆ นายศุภชัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีข้าราชการมีระเบียบวินัย ทุกคนมีเป้าหมายในการทำงาน โดยการแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อใครไปนั่งตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ถือว่าท่านก็ต้องทำงานตามความรับผิดชอบ

" ยืนยันครับว่า ไม่มีการแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง เพราะมหาดไทยหลักสำคัญคือเชื่อในการตัดสินใจของผู้บัคับบัญชาอยู่แล้ว " นายศุภชัยกล่าว

เมื่อถามว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เพื่อต้องการปูทางสำหรับพรรคภูมิใจไทย และพรรคประ ชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทางการเมืองต่างๆ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ไม่มี วันนี้นายมานิตได้ขึ้นเป็นกหลัดกระทรวงก็จะรับผิดชอบในฐานะที่เป็นปลัด กระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมือง การเมืองก็มีอย่างเดียวคือในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องสนองตามน โบยายของรัฐบาลที่เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!