ไม่ต้องตกใจ! ปลัด มท. แจ้งด่วน ขอเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกราะฯ ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้

ไม่ต้องตกใจ! ปลัด มท. แจ้งด่วน ขอเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกราะฯ ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (8 พ.ค.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา และยะลา เรื่องขออนุญาตเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง 4×4 ชนิดลำเลียงพล แบบ REVA รุ่น REVA III S โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) “ข้อ 5 ให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง” โดยให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองพิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความเหมาะสม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขออนุญาตเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มกราะกันกระสุนล้อยาง 4×4 ชนิดลำเลียงพล แบบ REVA รุ่น REVA III S จำนวน 20 คัน จากกองกำกับการ 1 กองบังคับการการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังปลายทางที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว การเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนฯ มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

ดังนั้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกในการเดินทางดังกล่าว ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทราบด้วยแล้ว