MEA ปรับระบบลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแนบไฟล์แบบออนไลน์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

MEA ปรับระบบลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแนบไฟล์แบบออนไลน์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 4,447 ล้านบาท โดยล่าสุด ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ M easy ซึ่งสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางมายังที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ

สำหรับการลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟที่ผ่านมามีผู้ใช้ไฟฟ้าต่างจังหวัดเข้าใจผิดมาลงทะเบียนกับ MEA จำนวนมาก จึงเรียนให้ทราบว่า MEA ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย MEA ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเพื่อให้ผู้วางเงินประกันทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้อง จึงทำให้ผู้ลงทะเบียนบางส่วนทั้งในรูปแบบบุคคล และนิติบุคคล ยังไม่สามารถรับคืนเงินจากระบบเนื่องจากฐานข้อมูลไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนที่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมการเงินเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ MEA จึงเปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ http://measy.mea.or.th ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดดังต่อไปนี้

 • ประเภทบุคคลธรรมดา

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 1. ใบเปลี่ยนชื่อตัว
 2. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
 3. ทะเบียนสมรส (เปลี่ยนนามสกุล)
 4. ใบสำคัญการหย่า (เปลี่ยนนามสกุล)

กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ

 1. สำเนาใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาใบเสร็จโรงพยาบาล (หากไม่มี ใช้รูปถ่ายผู้ป่วย)
 2. หนังสือมอบอำนาจ โดยที่ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองในหนังสือมอบอำนาจ โดยระบุว่า "ดำเนินการขอคืนเงินประกันฯ และขอรับคืนเงินประกัน โดยโอนเข้าบัญชี .... เข้าธนาคาร ... เลขที่ ... "
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ลงนามรับรอง)
 4. สำเนาสมุดเงินฝาก (ลงนามรับรอง)
 5. ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองใบเสร็จสูญหาย หรือใบแจ้งความ

กรณีบุคคลต่างด้าว

 1. หนังสือเดินทาง : Passport
 2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว : Certificate of Alien 

กรณีเสียชีวิต

 1. ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 2. หนังสือให้ความยินยอม (ดาวน์โหลดจากขั้นตอนการแนบเอกสารออนไลน์) และเอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม
 •      2.1 สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน
 •      2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน
 •      2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต)

      3. สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

 1. สำเนาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
 • ประเภทนิติบุคคล

กรณีที่ยังดำเนินการอยู่

 1. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
 3. ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)
 4. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์)
 5. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร
 6. รายงานการประชุมใหญ่ฯ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

กรณีอยู่ระหว่างชำระบัญชี

 1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ชำระบัญชี
 3. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์)

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้

กรณีเลิกกิจการเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ (แผ่นที่มีรายชื่อหุ้นส่วนทุกคน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกคนรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีผู้เสียชีวิตต้องแนบใบมรณบัตร
 3. หนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร โดยหุ้นส่วนทุกคนตามข้อ 1. ลงนาม
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน
 5. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม สามารถยื่นเอกสารผ่านได้ผ่านการคลิกฟังก์ชัน “ตรวจสอบเรื่อง” เพื่อแนบเอกสาร แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถคลิกได้ที่ฟังก์ชัน “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” ซึ่งจะสามารถแนบเอกสารได้หลังจากดำเนินการคลิกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1.พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ

3.โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

ทั้งนี้ MEA ยังคงดำเนินการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดปิดรับ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ mea