ด่วนที่สุด! แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว ห้ามทุกคนออกจากที่พัก 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 1 เม.ย.

ด่วนที่สุด! แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว ห้ามทุกคนออกจากที่พัก 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 1 เม.ย.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มส 0032/ว 1951 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่งถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและประธานหอการค้าจังหวัด โดยระบุถึงประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

1. ห้ามให้ประชาชน เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแม่ฮองสอน ในเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับการอนุญาต

2. ให้ผู้พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

3. ห้ามคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าพื้นที่ ยกเว้น ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนประกาศนี้ เป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด และ เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. ให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล หรือจังหวัดที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ไปรายงานตัวกับ อสม. หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน เพื่อกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน นับจากวันที่รายงานตัว

5. ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆ คัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียนเข้าพักทุกครั้ง จัดทำทะเบียนควบคุมผู้ใช้บริการทุกคน หากเป็นชาวต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันที่

หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิดตามาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 5 ราย โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจเชื้อ 38 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 30 ราย และรอผลตรวจ 3 ราย