สำนักงานพระพุทธฯ ตั้งเป้าล้างภาพลักษณ์ทุจริตเงินทอนวัด

สำนักงานพระพุทธฯ ตั้งเป้าล้างภาพลักษณ์ทุจริตเงินทอนวัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลบภาพลักษณ์กรณีทุจริตเงินทอนวัด ตั้งเป้าเป็นองค์กรต้นแบบโปร่งใส

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประกาศการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า การขับเคลื่อนงานจะสานการทำงานเรื่องการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดและคณะสงฆ์ไม่ให้เกิดการทุจริต เช่นกรณีเงินทอนวัด ด้วยการวางระบบตรวจสอบงบประมาณตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการทำงานทุกๆ 3 เดือน ตั้งเป้าหมายเป็นต้นแบบองค์กรที่มีความโปร่งใส ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์พร้อมสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ฟื้นฟูให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ของไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนานาประเทศ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาคณะสงฆ์ไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอน ได้มีการประสานงานกับคณะสงฆ์ในเบื้องต้นบ้างแล้ว การสร้างตัวบุคคลบุคลากรในการขับเคลื่อนเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเพื่อให้ประชาชนชาวพุทธเข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริงทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรม การเทศนา โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณรให้มีประสิทธิภาพหลังพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมประกาศใช้อย่างเป็นทางการ