คุมเข้มของขวัญปีใหม่ พาณิชย์คาดโทษผู้ค้ากักตุน ไม่ติดป้ายราคา ปรับสูง 1.4 แสน

คุมเข้มของขวัญปีใหม่ พาณิชย์คาดโทษผู้ค้ากักตุน ไม่ติดป้ายราคา ปรับสูง 1.4 แสน
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน คุมเข้มสินค้า ของขวัญ อาหาร ผักผลไม้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ชี้ผู้ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ กักตุนสินค้า และต้องปิดป้ายราคาชัดเจน ย้ำหากพบกระทำผิดโทษสูงสุด ติดคุกพร้อมปรับ 140,000 บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประชาชนต่างจัดงานเฉลิมฉลองโดยจะเลือกซื้ออาหาร ผักสด ผลไม้ และสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานเพื่อไปทำบุญขึ้นปีใหม่กันเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ค้าผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จึงได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับการตรวจสอบจะตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าหรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย

ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 พอยต์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต้องตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร พร้อมทั้งกำชับไม่ให้นำสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าของขวัญหรือชุดสังฆทาน

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคาสินค้าแต่ละรายการ วันผลิต/วันหมดอายุ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่

โดยหากพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ