ไทยนิยมยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ไทยนิยมยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 2 ก.ค. 61 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

นายวีร์รวุทธ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) โดยมีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิต และบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริหารภาครัฐ

มุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มและความคุ้มค่า ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภายใต้การบูรณาการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงระหว่างชุมชน อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค

จากแนวคิดดังกล่าว รัฐบาลได้จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน และอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และลดความเหลื่อมล้ำ ดังเช่นที่กรมพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและมั่นคง นับเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องสานพลังของทุกภาคส่วน ในการที่จะสร้างโอกาส พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองต่อไป​

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!