ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.15 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประทับเครืองบินที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเทิง ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรอ ณ ห้องรับรองที่ประทับ ท่าอากาศยานเชียงราย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย เวลา 07.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.53 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สร้างขึ้นจากงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้น งานเวชนศาสตร์ครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นต้นแบบให้กับชุมชน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลขุขันธ์ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้สร้างด้วยจากงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อรองรับการบริการด้านสุขอนามัยให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์และใกล้เคียง ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สำหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม อันจะทำให้ราษฎรในท้องถิ่นตะหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เกิดความรักความภาคภูมิใจ และส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร