บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มี.ค.57

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เงินเดือน 14,160 บาท
วุฒิ ป.ตรี
วุฒิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาติ (CIA) หรือ
- ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CCSA) หรือ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน (CFSA) หรือ (CGAP) หรือ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA, CFE,CBA)

รายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ

2.ชื่อตำแหน่ง พนักงาน สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง 7 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เงินเดือน 13,410 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office)
ได้ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์/สื่อสารการตลาด เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง

รายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงาน สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง

3.ชื่อตำแหน่ง พนักงาน สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

รายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงาน สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ชั้น 1 โซน B
โทรศัพท์ 0-2831-3378 ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร หรือทาง http://www.thailandpost.com