พัทลุงมอบเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยาง

พัทลุงมอบเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยางพารา - ยอดขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 5 หมื่นราย

ที่ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในเขต อ.ควนขนุน จำนวน 350 ราย ในมาตรการให้การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเป็นเงินสด ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

นายชูชีพ วรรธนะเพียร เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

สำหรับ จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง จำนวน 61,412 ครัวเรือน พื้นที่ 856,791 ไร่ ซึ่งเดิมนั้นกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน 2556 ต่อมา รัฐบาล ได้ขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน คือ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 ซึ่งขณะนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 56,890 ครัวเรือน และยังรับขึ้นทะเบียนพร้อมบันทึกลงในระบบสารสนเทศ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ อ.ควนขนุน ได้ตั้งเป้าหมายครัวเรือนที่จะขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง จำนวน 9,630 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 10,346 ราย คิดเป็นร้อยละ 107 ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้