ศาลปค.ยกฟ้องคดีชาวบ้านสระบุรีฟ้องกรมชลฯ

ศาลปค.ยกฟ้องคดีชาวบ้านสระบุรีฟ้องกรมชลฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศาล ปค. ยกฟ้องคดีชาวบ้านสระบุรี ฟ้องกรมชลฯ ปล่อยบริษัทผลิตไฟฟ้า กัลฟ์ ปฏิบัติงานไม่ชอบ

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ นายสมคิด ดวงแก้ว และพวก รวม 12 คน ชาวบ้านใน จ.สระบุรี ยื่นฟ้อง อธิบดีกรมชลประทาน กรณีขอให้ศาล มีคำสั่งให้ อธิบดีกรมชลประทาน เพิกถอนหนังสือที่อนุญาตให้โรงผลิตไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด วางท่อใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน และหนังสือที่อนุญาตให้บริษัทดังกล่าว ใช้ที่ดินเขตคันคลองและชานคลอง เพื่อฝังท่อระบายน้ำ โดยศาลเห็นว่า จากข้อเท็จจริงไม่พบว่า บริษัทดังกล่าว ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ท้ายหนังสือที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาบริษัทได้สูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต การไม่จดจำนวนน้ำที่นำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่งให้โครงการชลประทานสระบุรี เป็นประจำทุกเดือน การระบายน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค หรือสุขอนามัย โดยไม่ผ่านการบำบัดลงแม่น้ำป่าสัก 

ดังนั้น เมื่อบริษัทไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไข อธิบดีกรมชลประทาน จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนการอนุญาต ตามเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาตได้ และการที่อธิบดีกรมชลฯ ไม่เพิกถอนหนังสืออนุญาต ให้บริษัทใช้ที่ดินคันคลองและชานคลองเพื่อฝังท่อระบายน้ำ ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 3/2549 ลงวันที่ 29 มิ.ย.49 จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ