ชาวสวนยางขึ้นทะเบียนรับเงินช่วย1,260บาท

ชาวสวนยางขึ้นทะเบียนรับเงินช่วย1,260บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เกษตรกรชาวสวนยางสงขลา ให้ความสนใจขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 1,260 บาท

ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นายปัญญา  เจริญฤทธิ์ เกษตรอำเภอหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ให้ความสนใจติดต่อขอขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท แก่เกษตรกร คนละไม่เกิน 10 ไร่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นวันที่ 2 ทั้งที่เดินทางมาขอขึ้นทะเบียนเองและติดต่อขอทราบรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ โดยทางเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ได้จัดเตรียมแผนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง 12 ตำบล ของ อ.หาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตกร ไม่ต้องเดินทางมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายปัญญา กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้คือ เกษตรกรชาวสวนยาง อาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยชาวสวนยาง ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ในรายที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเกษตรกร จะต้องมาขอจดทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอก่อน ถึงจะขอขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 1,260 บาทได้ ส่วนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทั้งโฉนด น.ส.3 , ส.ค.1 , ส.ป.ก. 4-01 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน