ดุสิตโพลชี้เด็กอาชีวะเชื่อเข้าวัดช่วยลดตีกัน

ดุสิตโพลชี้เด็กอาชีวะเชื่อเข้าวัดช่วยลดตีกัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สวนดุสิตโพล เผย เด็กอาชีวะ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนามากขึ้น เชื่อ ช่วยลดตีกันได้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ทำการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นนักเรียน ในสังกัดอาชีวศึกษา กว่า 1,000 คน เรื่อง "เด็กอาชีวะกับวันสำคัญทางศาสนา" พบว่า สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษามีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากถึง ร้อยละ 91.52  และมีเด็กให้ความสนใจเข้าร่วมถึงร้อยละ 91.04  เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติ ทำแล้วได้บุญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา จะช่วยขัดเกลาจิตใจ หรือช่วยลดปัญหาเด็กตีกันได้หรือไม่นั้น ร้อยละ  64.53  คิดว่า ช่วยได้ เพราะทำให้มีสติ ใจเย็นมากขึ้น รู้จักบาปบุญคุณโทษ ขณะที่ ร้อยละ  35.47 คิดว่า ช่วยไม่ได้ เพราะวัยรุ่นในปัจจุบัน ไม่ได้รับการปลูกฝังเรื่องศาสนาเท่าที่ควร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด