6อาชีวะแต่งเครื่องยนต์รับพลังงานทดแทน

6อาชีวะแต่งเครื่องยนต์รับพลังงานทดแทน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการและปรับแต่งเครื่องยนต์ ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ผ่านสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1 ) หลังยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก เครื่องยนต์ไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ดังนั้น  จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำการอบรมให้ความรู้ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยาลัยการอาชีพปราสาท วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ และวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ซึ่งเริ่มได้ดำเนินการโครงการฯแล้ววันนี้ ไปถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งค่าแรงการปรับแต่งนั้น กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ค่าอะไหล่และวัสดุอื่น เจ้าของเครื่องยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง