ไทยด้อยไอซีที-เล็งตั้งคณะกรรมการดูแล

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยความคืบหน้าการวิจัย ดัชนีการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีทีของไทย ตามโครงการ ส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมไอซีทีเพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ว่า หลังจากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีทีของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในด้านต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้บรอดแบนด์ที่มีไม่เกิน 8 คน หรือจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกิน 8 เครื่อง และจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีประมาณ 15 คน ต่อประชากร 100 คน เป็นต้น ซึ่งผลจากการวิจัยเหล่านี้ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในจุดอ่อนและจุดแข็งด้านไอซีทีของประเทศ ที่จะนำไปสู่การร่วมมือกันกำหนดนโยบายเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศด้านไอซีทีให้ดียิ่งขึ้น

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า การที่จำนวนสมาชิกบรอดแบนด์ของไทยมีจำนวนน้อย มีที่มาจากจำนวนสายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีน้อยเพียง 11 สายต่อประชากร 100 คน ประกอบกับค่าบริการบรอดแบนด์ที่สูงในปัจจุบัน และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณน้อย ส่งผลโดยภาพรวมให้จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของไทยมีจำนวนน้อยไปด้วย

ทั้งนี้ ไทยควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมให้มากขึ้น เพื่อทำให้ราคาบริการบรอดแบนด์ลดลง รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในตลาดคอมพิวเตอร์ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนและสถานที่สาธารณะให้มากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านไอซีทีนั้น ควรจัดสร้างเว็บไซต์ที่เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลสถิติด้านไอซีทีขึ้น เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความเป็นปัจจุบัน โดยมีกระทรวงไอซีทีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจตั้งเป็นคณะทำงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลด้านไอซีทีของประเทศไทยมีความทันสมัยตลอดเวลา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!