นายกแถลงเต็มใจยุบสภาหวังคืนปชต.ให้ปชช.

นายกแถลงเต็มใจยุบสภาหวังคืนปชต.ให้ปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ออกโทรทัศน์ แจงเหตุผลในการยุบสภา ยืนยัน เต็มใจคืนอำนาจให้ประชาชนแก้ไขปัญหาประเทศ                          

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงคำประกาศการยุบสภา ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 ก.ค. 2554 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การตัดสินใจยุบสภาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจด้วยความเต็มใจ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลัง หรือจมปลักกับสิ่งที่ผ่านมา โดยหวังว่าประชาชนที่ได้รับชม ไม่ว่าจะนิยมในพรรคการเมืองใด ก็น่าจะเห็นตรงกันว่าความจำเป็นที่จะต้องช่วยคนยากจน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่หากใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าจะเห็นความสำคัญ เรื่องการศึกษาของเยาวชน การมีหลักประกันมีรายได้มีอาชีพที่ดีให้กับประชาชน อยากเห็นชีวิตเกษตรกรมีความเป็นอยู่มั่นคงมากยิ่งขึ้น และหวังที่จะเห็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกหลานอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัย

ขณะที่หลักการในการบริหารบ้านเมืองนั้น ทุกฝ่ายควรเห็นตรงกันว่าจะต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ควรเดินออกนอกกฎหมาย ต้องเป็นการแข่งขันทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่สร้างความแตกแยก ต้องยึดมั่นความโปร่งใสและต้องยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องหรือของส่วนตน