มาบตาพุดซ้อมแผนป้องกันภัยจากรง.อุตฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการอบรมชาวบ้านในชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม เรื่องการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (ปภ.) และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจัดขึ้น

นายสุเทพ รื่นถวิล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยอง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมีและวัตถุอันตราย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และมีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน การฝึกซ้อมแผนฯ รวมถึง การอพยพชุมชนไปยังที่ปลอดภัย อันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัยอย่างยั่งยืน