บอร์ดรฟม.เห็นชอบสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ในฐานะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ รฟม. มีมติเห็นชอบดำเนินการ
จ้างงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 16 กิโลเมตร วงเงิน17,233 ล้านบาท โดยแบ่งดำเนินการเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางยกยะดับและสถานีรถไฟฟ้า และ
สัญญาที่ 2 งานจ้างก่อสร้างงานระบบราง โดยสัญญาที่ 1 จะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ 28 ก.พ. ถึง 11 มี.ค. นี้ และเปิดขายเอกสารประกวดราคาในวันที่ 15-23 มี.ค. โดยจะให้เวลาจัดทำเอกสารการประกวดราคา 90 วัน ให้ยื่น
เสนอประกวดราคาในวันที่ 22 มิ.ย. หลังจากนั้น น่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ระหว่างเดือน ส.ค.- ก.ย. และเริ่มงานก่อสร้างในเดือน ก.ย. นี้ ส่วนสัญญาที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารประกวดราคา เนื่องจากเอกสารประกวดราคามีความไม่สอดคล้องระหว่างแบบข้อกำหนด ทางเทคนิค ปริมาณงาน และราคา ซึ่งจะใช้เวลาปรับปรุงประมาณ1-2 เดือน