ด่วน!! กสทช. เชือดแล้วมือถือ 280 รุ่น

ด่วน!! กสทช. เชือดแล้วมือถือ 280 รุ่น

ด่วน!! กสทช. เชือดแล้วมือถือ 280 รุ่น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘๐ แบบ/รุ่น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติ เพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ แบบ/รุ่น เนื่องจากใช้รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศที่ไม่ได้ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศนั้น หรือมีการปลอมแปลง หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลดทอน แต่งเติมเนื้อหาหรือข้อมูลในรายงานผลการทดสอบ ให้ผิดแผกจากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับ

สำนักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘๐ แบบ/รุ่น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำหรือนำเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบ/รุ่น ที่ถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และกำหนดมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง ผู้ใช้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบ/รุ่น ที่ถูกเพิกถอนยังคงสามารถใช้งานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อไป โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: http://www.nbtc.go.th

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ ของ ด่วน!! กสทช. เชือดแล้วมือถือ 280 รุ่น