Olympus PEN E-P2

Olympus PEN E-P2
T3

สนับสนุนเนื้อหา

Olympus PEN E-P2 Not a Compact. Not an SLR. It’s a PEN ่.ต่อยอดความสำเร็จ จากรนุ่ E-P1 ดว้ ยการเพมิ่ เตมิ ฟงั กช์ นั การทำงานระดบั มอื อาชพี รองรบั ระบบ Micro Four-Thirds ให้ ประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพสูงระดับ SLR พัฒนาฟังก์ชัน Live Viewfinder ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาพ 100% ฟังก์ชัน HDMI Control ควบคุมการแสดงภาพได้จากรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ ฟังก์ชันการถ่ายภาพ Art Filters เพิ่มขึ้น 8 โหมด อาทิ ฟิลเตอร์ Diorama และ Cross Process และโหมด i-ENHANCE Picture จับภาพวัตถุด้วยความคมชัดสูงพิเศษให้สีสันจัดจ้านขึ้น พร้อม ระบบ MF Assist (Manual Focus) สามารถปรับโฟกัสได้ด้วยตัวเอง
WWW.OLYMPUSIMAGING-TH.COMสนับสนุนเนื้อหา :