สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ร่วมส่งความคิดสร้างสรรค์ประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 โดยเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่เรียนรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  - 15 กรกฎาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward  หรือ www.thaihealth.or.th/inno

[Advertorial]