ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร

ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร

ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ประกาศ ฯ ดังกล่าว ได้ระบุถึง การให้ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” หรือในที่นี้คือ แอปพลิเคชันบริการจัดส่งอาหาร ให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อ “ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร” ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นการบังคับ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นการกีดกัน และมีบรรทัดฐานชัดเจน โดยได้ระบุถึง การกระทำที่เป็นผลใ้ห้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ดังนี้

 • การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (Commission Fee หรือ Gross Profit (GP)) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
  • 1. การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • 2. การเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโฆษณา (Advertising Fee) ทั้งในส่วนของอัตราค่าโฆษณาและพื้นที่การโฆษณาบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเรียกเก็บ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษทางการตลาด (Promotion) ที่เป็นการเรียกเก็บโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เคยมีการเรียกเก็บมาก่อนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ได้แก่

 • การกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 • การใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
 • การยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดหรือปฏิเสธที่จะทำการใด ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารมีคำขออย่างไม่เป็นธรรม
 • การยกเลิกผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารออกจากช่องทางการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายใต้สัญญา หรือระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ราชกิจจา 01
ราชกิจจา 02
ราชกิจจา 03

ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารเต็มจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร

ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศราชกิจจาฯ ป้องกันแพลตฟอร์มสั่งอาหารเอาเปรียบผู้ประกอบการร้านอาหาร