RICOH จัดกิจกรรม Global Eco Action เน้นให้บุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

RICOH จัดกิจกรรม Global Eco Action เน้นให้บุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

RICOH จัดกิจกรรม Global Eco Action เน้นให้บุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม RICOH ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปีในชื่อ “RICOH Global Eco Action” สำหรับกิจกรรม RICOH Global Eco Action ประจำปี 2561 นี้เป็นการส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่ม RICOH ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่ง RICOH ได้จัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องมากมายทั่วโลก

สำหรับแคมเปญ “RICOH Global Eco Action” นี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และมีขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้ปีนี้ครบรอบปีที่ 13 ของกิจกรรมดังกล่าว และปีนี้พิเศษกว่าเดิมที่ RICOH จัดให้มีวันแห่งการสำรวจการปฏิบัติงาน ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งกลุ่ม RICOH ในชื่อ “Common Action Day”

ทางสหประชาชาตินั้นได้นำเอาแนวทางเรียกว่า U.N. Sustainable Development Goals (SDG) มาใช้ตั้งแต่กันยายน 2558 ซึ่งปัจจุบันมีการนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายไว้ 17 ข้อที่ต้องทำให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2573 ที่จะถึงนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่สังคมที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

ในแผนการบริหารระยะกลางที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 นั้น กลุ่ม RICOH ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการมีบทบาทช่วยแก้ปัญหาสังคมพร้อม ๆ กับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตควบคู่กันไป โดย RICOH ได้เลือก 8 หลักการสำคัญใน SDG ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านสังคมที่ทำควบคู่กับกิจกรรมทางธุรกิจได้ ซึ่งสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้ 5 ประการ

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการนำไปสู่สังคมไร้คาร์บอน และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ทำให้ RICOH จัดตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม RICOH เอง โดยเป้าหมายอย่างแรกเป็นการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (GHG) ให้เหลือศูนย์ตลอดกระบวนการทางธุรกิจภายในปี 2593

นอกจากนี้กลุ่ม RICOH ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสังคมไร้คาร์บอนด้วยกิจกรรมอีกหลายประการ เช่น การเข้าร่วมโครงการ RE100(*) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติในการรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาด โดยถือว่า RICOH เป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรกที่เข้าร่วมโครงการนี้

กลุ่ม RICOH ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อย่างแคมเปญ “RICOH Global Eco Action” นี้ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจำนวนมากกว่า 100,000 ท่านทั่วโลกแสดงพลังร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้านใกล้เคียงในชุมชน รวมถึงลูกค้าของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆในสังคมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ กลุ่ม RICOH ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมในหลายกิจกรรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในหลายโอกาส ด้วยเจตนารมณ์ที่จะขยายขอบเขตของการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

RE100(*) เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นจากหลายบริษัทที่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง 100% ที่ใช้ในธุรกิจจากแหล่งพลังงานสะอาด ซึ่งทาง RICOH ได้ตกลงที่จะใช้พลังงานสะอาดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 และครบทั้ง 100% ภายในปี 2593

สำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่ RICOH เข้าร่วมในปีนี้ ได้แก่ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในชื่อ “Common Action Day” ซึ่ง RICOH ได้ถอดป้ายโลโก้เดิมออกจากทุกสำนักงานทั่วโลก และให้พนักงานแต่งกายด้วยชุดสีเขียวมาทำงานเพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนของเดือนแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกหรือ “RICOH Global Eco Action”

นอกจากนี้ RICOH ยังจัดงานเสวนาที่เชิญองค์กรจากภายนอกเข้าร่วมอภิปราย และพัฒนาโมเดลทางธุรกิจขึ้นใหม่ที่นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสังคมที่ไร้คาร์บอน (Zero-Carbon) อย่างแท้จริง รวมทั้งยังจัดกิจกรรมย่อยในแต่ละสำนักงานทั่วโลกเช่นเดียวกัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]