ประกาศใช้แล้ว! “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561”

ประกาศใช้แล้ว! “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561”

ประกาศใช้แล้ว! “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561”
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศใช้แล้ว! “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561” ซึ่งมี 2 ฉบับด้วยกัน ฉบับนึงเกี่ยวกับ “แนวทางการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง” อีกฉบับคือ “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 19”

ซึ่งจากข้อมูลในฉบับหลังนั้น จะมีส่วนเหมือนกับข่าวเดิมที่ยังไม่ประกาศใช้ มีใจความว่า หากมีกำไรหรือผลประโยชน์จากการโอน ทรัพย์สินดิจิตอล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% โดยคนที่จ่ายกำไรให้หรือผลประโยชน์ให้มีหน้าที่หักไว้และนำส่งสรรพากร นอกจากนี้เงินกำไรตรงนี้ที่ได้ คนที่มีรายได้ส่วนนี้ยังต้องเอาไปยื่นภาษีเงินได้อีกต่อหนึ่งด้วย ไม่ใช่หัก 15% แล้วสิ้นสุดแค่นี้!

ครม. เห็นชอบเล็งเก็บภาษีทรัพย์สินดิจิตอล “Cryptocurrency”

 ผู้ขายทรัพย์สินดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการเสนอขายที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของทรัพย์สินดิจิตอลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

โดยจุดประสงค์ที่ต้องทำคือ เพราะแต่เดิมไม่มีกฎหมายรองรับ อาจทำให้นำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นฟอกเงินได้ อีกทั้งอาจส่งผลต่อเสถียร์ภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้เพจ “TaxBugnoms” ได้ให้ความเห็นว่า “ทำไมไม่หักภาษี 15% แล้วจบ” เพราะกฎหมายยังไม่ให้สิทธิ ณ ตอนนี้ และไม่รู้ว่าจะมีตามมาหรือไม่ เพราะทุกวันนี้สิทธิประโยชน์เงินได้ตามมาตรา 40(4) นั้นมีแค่ดอกเบี้ยผลต่างไถ่ถอนกับเงินปันผล

สามารถอ่าน “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561” ฉบับเต็มได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

อ้างอิง: PostToday , TaxBugnoms

ภาพหน้าปก: Pixabay