ประกาศยกเว้นภาษีรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงสิ้นปี 61

ประกาศยกเว้นภาษีรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงสิ้นปี 61

ประกาศยกเว้นภาษีรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงสิ้นปี 61
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัท และห้างหุ้นส่วน ในบางกรณี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว โดยอาศัยความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 640) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บุคคลธรรมดา บริษัท และ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ซึ่งรับชำระเงินจากบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นใด เพื่อสินค้าและบริการ

อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

โดยบริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงิน (เครื่อง EDC) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินที่ได้รับจากการชำระ จะได้รับเต็มจำนวน (ร้อยเปอร์เซ็น) ซึ่งการประกาศยกเว้นภาษีในครั้งนี้ มีผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรวมไปถึงการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้กับบริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคล ที่รับชำระเงินผ่านบัตรเดบิต และจ่ายค่าธรรมเนียม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เหตุผลในการประกาศยกเว้นภาษีดังกล่าวนี้ ตามหมายเหตุที่แนบท้ายคำประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้ระบุว่า ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งเพื่อพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศในระยะยาว รวมถึงเป้นการสนับสนุนโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระแทนเงินสดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ถือเป็นประกาศที่สำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อนและผลักดันประเทศไทย ให้เป็น “สังคมไร้เงินสด” เน้นใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) และการชำระเงินแบบ E-Payment เป็นหลัก ซึ่งหลังจากนี้ จะมีความชัดเจนในแนวทางและการผลักดัน จากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับคำประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ www.mratchakitcha.soc.go.th